مطالعه کتاب سریع ترین راه افزایش آگاهی وقدرت تخیل و تجسم و بهبود شرایط زندگی تواما با یکدیگر است.این سایت با هدف گسترش کتاب در بین فرهیختگان راه اندازی شده است و کتاب های ارائه شده در سایت یا رایگان هستند و یا با حداقل هزینه تنها به جهت تامین مالی جهت مخارج سایت و ادامه این راه در نظر گرفته شده است . 

کتابخانه الکترونیک

UI / Graphic Designer

hessammaleki@yahoo.com

ebookpdfir@gmail.com

سرانه مطالعه در ژاپن
سرانه مطالعه در ژاپن 93%
Marketing
سرانه مطالعه در ایران 3%

سرانه مطالعه در ایران نسبت به اولین کشور جهان